LOADING IMAGES

مخازن

موجود نیست

برچسب ها

مخزن به معنای محل انباشتن چیزی است.  مخازن جع کلمه مخزن می باشد و برابر های فارسی مخزن واژگانی چون انباشتگاه، انبار و یا اندوختگاه است. در صنعت، از واژه مخزن به منظور اشاره به ظرفی برای جمع آوری یا نگهداری مواد استفاده می گردد. بعنوان مثال مخزن آب، یک محفظه ی عموماً به شکل استوانه یا مکعب است که در آن آب را ذخیره می کنند.

همچنین ممکن است بپسندید...