پرس پلت برای واحد های مرغداری و دامداری و آبزیانپرس پلت برای واحد های مرغداری و دامداری و آبزیان

پرس پلت برای واحد های مرغداری و دامداری و آبزیان


این دستگاه برای واحد های مرغ داری و دام داری و آبزیان ارائه میشود.

تغییرات ایجاد شده در خوراک در نتیجه پلت کردن:

1. تغییرات فیزیکی: موجب افزایش تراکم ذرات غذایی می گردد و طیور با حرکت کمتری غذای مورد نیاز را بدست می آورند و لذا انرژی آنها صرف رشد و تولید می شود.

2. تغییرات شیمیایی: حرارت بخار آبی که در حین پلت داده می شود مواد ضد تغذیه ای را که در بعضی از مواد غذایی وجود دارد از بین می برد و در نتیجه با تغذیه پلت، رشد بهتری حاصل می شود.

یک مثال تجربی و کاربردی از مقایسه دان پلت و دان مش در داخل سالن:

الگوی مصرف خوراک جوجه های تغذیه شده با جیره مش و پلت در داخل مرغداری متفاوت است.

 

 

متغیر

دان مش

دان پلت

تعداد تغذیه در هر 12ساعت

35

27

زمان هر بار تغذیه(دقیقه)

2.9

1.3

میزان برداشت دان در هر بار تغذیه(گرم)

1.1

1.4

در نتیجه می توان گفت که در نتیجه پلت کردن نیاز مواد مغذی هم تغییر میکند